Reklamační řád pro poskytování služeb

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb poskytovaných Shotty s.r.o.:

WELLNESS HOTEL KOCANDA DĚČÍN

SHOTTY s.r.o.
Rytířská 77/2
405 02 Děčín 3

IČ: 28704231, DČ: CZ28704231

Kontakt

Tel. +420 736481481
E-mail : hotel@kocanda-decin.cz

Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídám za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou.
Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu.

Jaká je záruční doba?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby

Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
- jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
- jste vadu sami způsobili, zejména porušením VOP, provozních řádů nebo právních předpisů.

Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a dále vždy telefonicky, e-mailem či písemně, a to tak, že vadu označíte nebo oznámíte, jak se projevuje.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.
V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace

Tento reklamační řád je platný a účinný od 6.5.2022